Stanovy o.s. Útulné Strašnice

Stanovy občanského sdružení "Útulné Strašnice, o. s."

Čl. I

Název a sídlo sdružení

1. Název občanského sdružení je: „Útulné Strašnice, o. s.“ (dále jen „sdružení“).

2. Sídlem sdružení je obec: Praha 10. Sdružení sídlí na adrese: Nosická 2390/10, Praha 10 – Strašnice, 100 00.

 

Čl. II

Charakter a působnost sdružení

1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružili k aktivní činnosti zejména k ochraně přírody a krajiny a životního prostředí, k rozvoji občanské společnosti a k naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů sdružení. Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb.

2. Sdružení působí v obci Praha 10.

 

Čl. III

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

ochrana přírody a krajiny,
ochrana životního prostředí,
ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek,
tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
ochrana a zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích obcí,
podpora kvalitativního rozvoje území Prahy 10 v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje

Čl. IV

Formy činnosti sdružení

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního, ochrany zdraví osob, a to zejména:

podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,
organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů sdružení,
spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky,
účast ve správních i jiných řízeních,
poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů sdružení.

Čl. V

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru.

2. Člen sdružení má právo:

volit výbor sdružení a být do něj volen,
účastnit se členské schůze,
vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů,
účastnit se činnosti sdružení.
3. Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

4. Členství ve sdružení zaniká:

doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení,
rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
úmrtím člena sdružení,
zánikem sdružení.

Čl. VI

Orgány sdružení a jednání jménem sdružení

1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor sdružení.

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor sdružení povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak. Členská schůze:

projednává činnost sdružení,
schvaluje změny stanov, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení,
odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení na jejich jednoleté funkční období,
schvaluje výroční zprávu sdružení,
schvaluje rozpočet sdružení,
vylučuje členy sdružení,
rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání sdružení v souladu s těmito stanovami,
dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení.
3. Výbor se skládá ze tří členů - předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové jsou voleni na členské schůzi na jednoleté funkční období. Výbor sdružení řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor sdružení sestavuje výroční zprávu sdružení.

4. Jménem sdružení jedná předseda výboru a místopředseda výboru, a to každý z nich samostatně. Předseda výboru nebo místopředseda výboru mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

 

Čl. VII

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.

3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze.

4. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný členské schůzi; o hospodaření sdružení jí předkládá nejméně dvakrát ročně zprávy.

 

 

Čl. VIII

Zánik sdružení

1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě určené členskou schůzí, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.

2. Předseda výboru nebo místopředseda výboru oznámí zánik sdružení do 7 dnů Ministerstvu vnitra ČR, a to písemně s jeho úředně ověřeným podpisem (tj. legalizovanou listinou).

3. K oznámení o zániku sdružení připojí předseda výboru nebo místopředseda výboru ověřenou kopii zápisu z rozhodnutí členské schůze, kterým se sdružení rozpouští (tj. vidimovanou listinu).

 

 

V Praze, dne 4.4.2010.