Novinky

27.05.2010 14:31

Park Strašnice má podporu i u švédské velvyslankyně!

Velvyslankyně Švédského království v České republice Catherine von Heidenstam dnes v Praze podepsala petici za zachování Parku Strašnice. Petici před několika týdny iniciovalo občanské sdružení Útulné Strašnice a dosud ji podepsalo přes 1700 lidí v písemné podobě a více než 2600 lidí na Facebooku (www.strasnice.eu).

 

Více se dočtete v této tiskové zprávě

—————

26.05.2010 17:36

Další otevřený dopis starostovi

Přestože radnice několikrát přiznala své pochybení v přístupu k veřejnosti a nedocenění svého závazku informovat občany o své činnosti, nadále neoblomně pokračuje v prosazování vlastních zájmů bez jakékoliv diskuse s veřejností. Představitelé radnice už nereagují na dotazy občanů na facebookové stránce Prahy 10, neodpovídají na dotazy občanského sdružení, ani na formální žádost podle zákona.

Avšak občané chtějí znát odpovědi svých volených zastupitelů! Proto po nedávném otevřeném dopisu starostovi od občanského sdružení Útulné Strašnice vzniká další veřejná výzva starostovi, jejímž autorem je Filip Kalfus. V ní pana starostu vyzývá k pozastavení prací na projektu expanze areálu Gutovka, zpřístupnění dokumentace a prezentaci dopadů projektu, jakož i následnou veřejnou diskusi s občany Strašnic. V druhé části Filip Kalfus poukazuje na oblasti, ve kterých podle něj radnice selhala.

Veřejným zájmem je:

  • právo na pravdivě a úplné informace
  • ochrana životních podmínek místních obyvatel
  • ochrana zájmů znevýhodněných
  • ochrana životního prostředí
  • bezpečnost
  • hospodárné využívání finančních prostředků a hmotných statků obce ve prospěch jejích obyvatel

V těchto oblastech radnice jako správní orgán a investor tragicky selhává.

Vážený pane starosto,

jde-li Vám o veřejný zájem, přečtěte si tento dopis a ukažte, že Vám nejsou občané Prahy 10 lhostejní!

—————

24.05.2010 14:00

Přidejte se k nám a podpořte petici

V sobotu 22.5.2010 proběhlo slavnostní otevření Farmářských trhů za účasti zástupců radnice Prahy 10. Při této příležitosti uspořádali zástupci petice Petice za Záchranu Parku Strašnice další podpisovou akci, díky které získali již celkem 1650 podpisů. To je 1650 občanů, kteří svým podpisem protestují proti budování sportovního areálu na místě zelených ploch parku Strašnice.

Přes to všechno to je asi málo a 1650 hlasů nestačí ani na to, aby zastupitelé radnice odpověděli na opakované písemné dotazy, které občanské sdružení Útulné Strašnice předalo přímo do rukou pana starosty Lipovského. Přestože se již v minulosti radnice omluvila za zanedbání komunikace s veřejností, v toto svém pochybení zřejmě míní pokračovat i nadále. Jak jinak si lze vysvětlit, že i přes starostovo ujišťování, že při budování areálu nepadne už ani jeden strom, dochází k postupné likvidaci vzrostlých stromů na západní straně areálu? Jak jinak lze chápat překvapení a zděšení tamních obyvatel, kteří o celé akci nebyli včas informováni - stejně jako v případě minigolfových a tenisových hřišť - a dozvěděli se o ní až podle oplocené a zničené zeleně?

Radnice nevnímá nespokojenost 1650 občanů, ani neslyší hlas více než 2590 sympatizantů internetové petice na Facebooku. Již více než měsíc se zástupci radnice nenamáhají odpovídat občanům ani v diskusi, kterou sama radnice pro toto téma vyhradila. Zřejmě je to tedy málo!

Připojte se k petici za záchranu parku Strašnice!

Nečekejte, až vám páni radní přijdou vysvětlit, proč pod vašimi okny zmizely poslední stromy. Nemusíte se dočkat! Podpořte již dnes petici za záchranu zeleně v okolí svého domova. Dejte svým voleným zastupitelům veřejně na vědomí, že pokud oni si budou potichu připravovat své plány bez ohledu na vás, vy rozhodně potichu nebudete!

Chcete-li se přidat pomocnou ruku k naší iniciativě, podepište prosím petici, nebo nás podpořte finančně.

—————

17.05.2010 23:59

Patří město lidem, nebo developerům?

Chcete-li vidět, jak s občany jednají jejich volení zástupci na radnicích městských částí, rozhlédněte se. Nevidíte kolem sebe různá občanská sdružení a iniciativy bojující za udržení zbytků zelených ploch v Praze? Pak bydlíte ve šťastné čtvrti.


Ale kamkoliv se podívám já, vidím na jedné straně zoufalé občany bránící poslední kmeny stromů a bezmála i poslední stébla trávy - a na druhé straně průmyslníky, developery a investory toužící zastavět každý metr čtverečný. A mezi nimi stojí naši radní, kteří by pro nás měli vykonávat práci zastupitelské demokracie - ochotně naslouchat potřebám svých občanů a svědomitě hospodařit se svěřenými veřejnými financemi - avšak místo toho prosazují své vyšší zájmy, které jsou "pro dobro všech" i bez ohledu na to, co si o tom všichni ostatní myslí. Otázkou, o které však nechci ani spekulovat, je, pro čí dobro to tedy je a čí zájmy námi volení zastupitelé zastupují...


Když jsme zakládali občanské sdružení Útulné Strašnice, byli jsme překvapení tím, co se v okolí našich domovů děje. Nechápali jsme to, a tak jsem si naivně myslel, že radnice jen v dobré víře vnucuje občanům něco, o co nemají zájem. Nyní jsem přesvědčen, že radní dobře ví, že lidé ve Strašnicích v parku žádné kurty a hřiště nechtějí. Ty hlasy nemohli přeslechnout. Ví to... a je jim to jedno.


Když jsme zakládali občanské sdružení, věřil jsem v možnost diskuse se zástupci radnice. V diskusi, ve které si obě strany sdělí svá stanoviska a argumenty a společně dojdou k všeobecně akceptovatelnému cíli. Pokoušeli jsme se jednat, ale marně.
 

A pak jsem se rozhlédl...
 

Tak, jako se občanské sdružení Útulné Strašnice snaží zachránit park u metra Strašnická, tak se obyvatelé v Ruské brání výstavbě pravoslavného kostela v tamním parku. O kousek dál bojuje občanské sdružení Tomická o zachování malé zahrady mezi vilovou zástavbou a ještě dál vede občanské sdružení Malešice za lepší život doslova zákopovou válku s projektanty překladového nádraží. Když se podívám o kousek dál, tak vidím celou koalici občanských sdružení Trojmezí, která bojuje proti zastavění ohromné a unikátní zelené plochy na pomezí Prahy 10, 11 a 15. A když pohlédnu za hranice naší městské části, vidím neochabující boj občanského sdružení Chodov proti vykácení parku za účelem výstavby administrativní budovy u Litochlebského náměstí.
 

...a řeknu vám, je to smutný pohled.
 

"Městská část podcenila informování obyvatel a diskusi o detailních úpravách a řešeních, a tak zanedbala svůj závazek vůči občanům, informovat o záměrech ve veřejném prostoru. Za toto zanedbání se vedení radnice svým občanům omlouvá."

Facebook Prahy 10

 

"Charakter potřebných doplňovaných aktivit v prostoru Parku Strašnická, jejich specifičnost a řada kritérií nastavených již realizací „Gutovky“ (veřejný, bezplatný přístup, orientace na děti a mládež, nabídka aktivit na úkor pasivního konzumu, eliminace prostoru pro problémové skupiny, motivace namísto represe…), stejně jako ekonomický model vylučují zařazení do projektu Společně měníme, protože je zde prakticky minimální manipulační prostor pro změny a zohlednění námětů obyvatel."

Webové stránky Prahy 10

Tohle je šablona, kterou dostáváme od začátku dubna jako odpověď na otázku, proč nebyli obyvatelé Strašnic informováni o chystaném rozšířování ztrátového sportovního areálu Gutovka. Na většinu dalších otázek - ať již se ptají prostí občané nebo občanská sdružení - už pro jistotu není odpověď žádná. Můžeme se jen dohadovat.
 

A tak bych Vás při této příležitosti chtěl požádat, abyste podpořili petici za záchranu parku Strašnice. A rozhlédněte se také - jednají vaši radní ve vašem zájmu, nebo za vašimi zády? A vzpomeňte si na to, až půjdete letos k volbám. A pokud to po dobrém nepůjde, jděte jim to říct při nejbližší příležitosti a pořádně nahlas! A můžete třeba rovnou tuto středu 19.5. v 16:30 jít vysvětlit radním na Praze 11, že město patří lidem, ne developerům!

 

Michal Kec

—————

17.05.2010 14:24

Další stromy v ohrožení kvůli rozšířování Gutovky, obyvatelé se bouří

V posledních dnech, zcela bez ohledu na protesty obyvatel z okolí, začala třetí etapa rozšiřování sportovního areálu Gutovka - dětské lanové hřiště. Výstavba začala provizorním oplocením staveniště (sotva to lze nyní nazvat parkem) a stavbou betonové podezdívky nového plotu. Jedná se opět o zakázku pro společnost INGBAU CZ, o které jsme zde již informovali. Propagační materiály radnice tuto etapu popisují následovně:

Vzrostlé stromy v západní části areálu budou doplněny o herní či lanové prvky a drobnou architekturu zejména lavičky. Lanové prvky vytvoří dva základní okruhy pro děti od 3 do 6 let s překážkami 80 cm nad zemí a pro děti od 6 do 12 let ve výšce 2 m nad zemí.

Strašnický volnočasový park, prezentace Městské části Praha 10

Stav v tuto chvíli vypadá následovně

Jedná se o likvidaci další volně přístupné zelené plochy v okolí. Dalšího parku, který je zatím přístupný všem - i pejskařům - a bez omezení. Podle obav obyvatel dojde i v tomto případě ke kácení vzrostlých dřevin tak, jako k tomu došlo (a podle dostupných plánů ještě dojde) v případě chystaných tenisových kurtů. Navíc ve výše citovaném materiálu radnice není ani slovo o vykácení několika stromů pro potřeby většího parkoviště, jak je patrné z horní části následujícího plánku:

Občané v okolí se bouří stejně hlasitě a stejně marně, jako nedávno v případě výstavby oplocení plánovaného minigolfového a tenisového areálu.

Nemám nic proti současnému parku Gutovka v Praze 10 v areálu základní školy. Naopak. Ale zásadně nesouhlasím se stavbou komerčních oplocených tenisových kurtů a minigolfových hřišť na téměř celé ploše veřejného parku. Pohyb po parku má být do podzimu významně omezen a sveden do úzkých oplocených koridorů.

Stavba plotu s betonovou podezdívkou protne kořenový systém velmi starých a hodnotných stromů. K obnažení kořenů jednoho stromu již došlo.

Na místě plánovaného parkoviště pro cca 20 aut budou vykáceny 3 lípy a akát spolu s živým plotem. Další stromy budou muset ustoupit plánovaným  atrakcím a propojení se stávajícím areálem Gutovka.

Filip Kalfus

Prohlédněte si prezentaci Filipa Kalfuse, která představuje nejnovější vývoj v západní části areálu Gutovka:

 

Občanské sdružení Útulné Strašnice nesouhlasí s postupem radnice MČ Praha 10, která přes protesty obyvatel pokračuje v devastaci parkových ploch. Opakovaně žádáme o okamžité přerušení výstavby sportovního areálu a o zahájení diskuse o využití zelených ploch s občany. Občanské sdružení Útulné Strašnice se budou na příslušných úřadech informovat o postupu radnice a o zvláštním schvalování zakázek v souvislosti s rozšiřováním Gutovky. Smutným důkazem toho, jak moc stojí radnice Prahy 10 o diskusi s občany je fakt, že na písemné otázky, které zástupci občanského sdružení předali panu starostovi osobně dne 30.4.2010, dosud nedostali žádné vyjádření.

—————

12.05.2010 14:55

A už si neposedíte...

V těchto dnech bylo odmontováno šest laviček v parku Strašnická. Přestože parcely připravované pro rozšíření sportovního areálu Gutovka byly již částečně oplocené "ochranným plotem pro ochranu zeleně" a ochráněná zeleň byla z větší části vymýcena, byly prostory strašnického parku stále vyhledávaným místem k posezení mladých i starých. Původní sedačky v již nevyhovujícím stavu byly před několika lety vyměněny za nové, které zatím dobře sloužily maminkám s kočárky, seniorům i mládeži.

Bohužel od tohoto týdne se již neposadíte, protože místo sedaček zbyly v oplocených prostorách dopravního hřiště pouze holé plochy a hromady nepořádku.

Podle informací z odboru živ. prostředí to odvezl bývalý majitel pozemku Dopravní podnik, protože lavičky nebyly součástí smlouvy o prodeji pozemků.

Roman Rogner

Vzhledem k tomu, že městská část Praha 10 koupila zmíněné od Dopravního podniku za částku téměř 30 milionů Kč a investovala do provizorního oplocení bezmála milión, je smutné, že už nezbyly finance na šest jednoduchých laviček. Zvláštní, ne?

—————

10.05.2010 22:48

Salámový plot v Gutovce

V těchto dnech se na webu radnice MČ Praha 10 objevil pokyn k uzavření smlouvy o dílo na oplocení areálu Gutovka - lanový park o nákladu ve výši 955.424,- Kč bez DPH se společností INGBAU CZ. Co je na takovém pokynu zajímavé?

  • Cena díla je necelý jeden milion korun, a tak se na smlouvu nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.
  • Smlouvu získala bez výběrového řízení stejná firma, která získává zakázky v areálu Gutovka takřka pravidelně.
  • Cena 955.424,- Kč bez DPH je dost podobná ceně 999.172, za kterou tatáž firma vybudovala oplocení plánovaného minigolfového hřiště i tenisových kurtů. Oproti němu však nové oplocení lanového parku bude mít jen nepatrnou délku.

Jak je tedy patrné, tak jedna firma, v rámci jednoho projektu, téměř v jednom termínu provádí oplocení jednoho (zamýšleného) areálu podle zadání jednoho orgánu městské samosprávy. Na venek se to tváří jako dvě nezávislé zakázky, ve skutečnosti je to jedna velká naporcovaná zakázka. Jinými slovy se tu staví plot tzv. salámovou metodou, která je přímo typická pro prosazení nepopulárních zájmů úřadů.

To vše pod taktovkou starosty Lipovského zařizuje p. Bohuslav Zoufalík, který zodpovědně a neochvějně brání zájmy radnice na mnoha frontách jako statutární orgán či člen dozorčí rady několika městem vlastněných akciových společností.

 

Princip salámové metody na obrázku. :-)

—————

03.05.2010 09:23

Chcete Gutovku za 1 Kč?

Radnice MČ Praha 10 dne 16.4.2010 vyhlásila výběrové řízení na provozovatele areálu Gutovka, protože společnost Taiko, která  areál provozuje nyní, jej dle vyjádření mluvčího radnice Jana Charváta "opouští s několikamilíónovou ztrátou". Soutěžní podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na úřední desce radnice a z jejich obsahu citujeme:

4.1. Předmětem výběrového řízení je nájem a provoz Areálu a jeho další rozvoj. Specifikace pozemků a zařízení, které budou předmětem nájmu je přílohou č. 1 Podmínek. Přílohu č. 2 Podmínek tvoří Záměr dalšího rozvoje Areálu, který obsahuje rovněž specifikaci zařízení, které se stanou v budoucnu předmětem nájmu a termíny jejich realizace.

4.2. Cílem výběrového řízení je uzavření nájemní smlouvy se zájemcem, který předloží nejvhodnější nabídku ve smyslu Podmínek (dále jen vítězný zájemce). Předmětem nájemní smlouvy bude nájem a zajištění provozu Areálu a jeho další rozvoj za podmínek stanovených výběrovým řízením, nabídkou vítězného zájemce a nájemní smlouvou.

Výše nájemného bude činit 1,-Kč za rok.

Další rozvoj Areálu bude probíhat v souladu se Záměrem dalšího rozvoje Areálu, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek. Další rozvoj Areálu bude probíhat na náklady vyhlašovatele v etapách, na kterých se dohodne vyhlašovatel a vítězný zájemce v souladu se Záměrem dalšího rozvoje Areálu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo realizovat jen část záměru dalšího rozvoje Areálu a to zejména s ohledem na množství finančních prostředků, které bude mít k danému účelu k dispozici.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.6.2010, přičemž výpovědní lhůta bude činit 6 měsíců.

Náklady provozu areálu, běžných oprav a provozní vybavení bude nést v plném rozsahu vítězný zájemce.

8.1.3. Programový plán provozu Areálu

Zájemce předloží Programový plán provozu Areálu, včetně akcí, které bude bezplatně zajišťovat pro vyhlašovatele nebo jím zřízené organizace.

Součástí Programového plánu bude návrh výše vstupného do Areálu. Jakékoliv zvýšení výše vstupného do Areálu bude následně podléhat schválení vyhlašovatele.

    

13.1. Kriterii pro výběr nejvhodnější nabídky jsou :

a) Kvalita Programového plánu provozu Areálu předloženého zájemcem dle čl. 8.1.3. Podmínek

b) Kvalita referencí předložených zájemce dle čl. 8.1.5. Podmínek

13.2. Způsob výběru se nestanovuje, vyhlašovatel si vybere návrh, který mu nejlépe vyhovuje při uvážení výše uvedených kriterií a to bez pořadí důležitosti.

15.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo změnit Podmínky.

15.6. Toto výběrové řízení nepodléhá režimu ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a rovněž se na něj nevztahuje působnost zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 

Zmiňované dvě přílohy sice zveřejněny nejsou, ale přesto - nechcete Gutovku za jednu korunu? Radnice slibuje, že vám ji na náklady své občanů Prahy 10 bude dále rozšiřovat. No, neberte to!

—————

02.05.2010 22:35

Konec zeleně ve Strašnicích?

Zeleň je ve městě vždy v ohrožení a ve čtvrtích s dobrým zázemím veřejné dopravy to platí dvojnásob. I proto jsem si desetiminutovou cestu parkem od metra Strašnická - své rodné pražské čtvrti -  za rodiči vždy patřičně užívala.

Tak začíná článek Konec zeleně ve Strašnicích?, ve kterém se Michaela Jelínková zamýšlí nad smysluplností projektu na rozšíření sportovního areálu Gutovka a pozastavuje se nad nešťastným postupem radnice Prahy 10, které v občanech Strašnic zanechává spousty otazníků.

Faktem ale zůstává, že Gutovka do Strašnic přinesla zvýšený ruch, hluk a prašnost – nejrůznější závody i veřejné a soukromé akce s hudebním programem jsou pochopitelně pravidelnou součástí programu. Není těžké si představit, co by se stalo, pokud by se sportoviště rozrostlo do téměř trojnásobných rozměrů. Navíc v nejbližším okolí je přinejmenším pět lokalit s tenisovými kurty, které zdaleka nejsou plně využívány.

—————

02.05.2010 22:18

Proč starosta nedovolil Štětinovi promluvit?

Jak jsme již informovali, starosta MČ Praha 10 nedovolil veřejné vystoupení senátora Jaromíra Štetiny na Dni Země pořádaného 28.4. v areálu Gutovka. Pan senátor chtěl spolu se sdružením Útulné Strašnice protestovat proti přestavbě parku ve Strašnicích na minigolf, tenisové kurty, restauraci a nohejbalové hřiště a veřejně tak podpořit snahu občanů Strašnic o záchranu parkových ploch.

Internetový zpravodajský server pro Prahu 10 - NasePraha10.cz - uvádí, že podle městské části však nebyl důvod, aby senátor Štětina, zvolený do horní komory v Praze 10, na takové dlouho plánované veřejné akci vystoupil. "Pan senátor po zhruba šesti letech projevil zájem o dění v Praze 10," řekl tiskový mluvčí radnice Jan Charvát. Radnice považovala chování senátora a jeho návštěvu na Dnu země za předvolební mítink.

Proti tomuto zdůvodnění se však senátor Štětina ohradil na stránce Petice za Záchranu Parku Strašnice na Facebooku:

Abych pravdu rekl, vubec mne nenapadlo spojovat navstevu Gutovky s volbami, jak tvrdi clanek. Obyvatele Strasnic mne pozadali o podporu a ja ji s radosti vyslovil stejne jako v desitkach jinych pripadu, kdy si obyvatele "desitky" stezovali na nejakou nepravost. Mnoho kauz jsme resili spolecne i s radnici. Jsem ze Strasnic, pochazim ze Skalky a prave proto, ze mam pro Prahu 10 slabost, jsem si ji vybral pred sesti lety jako svuj volebni obvod.

—————


Anketa

Na Praze 10 žijete, nebo jenom bydlíte?

Na Praze 10 žiju, je to můj domov.
(73)
69%

Na Praze 10 bydlím, můj domov je jinde.
(33)
31%

Celkový počet hlasů: 106