Útulné Strašnice: Otevřený dopis starostovi Prahy 10

18.05.2010 12:21

Občanské sdružení

Útulné Strašnice

V Praze 18. 5. 2010

Vážený pane starosto,
vzhledem k událostem posledních několika dnů, konkrétně stavbě dalšího plotu v prostorách zamýšleného lanového parku v západní části areálu Gutovka a naprosto nelogickému odstranění laviček v Parku Strašnická, Vás touto cestou žádáme o písemné vyjádření k otázkám a žádostem formulovaným níže.

1. Proč byly odstraněny lavičky v parku Strašnická?
Snažíme se za tím nevidět gesto úřadu Prahy 10, jak dát lidem najevo, že s jejich argumenty a názory se vůbec nepočítá. Proč došlo teď k jejich odstranění je mimo chápání lidí, kteří park užívají. Dle informací Vašeho úřadu byly odvezeny DP, protože nebyly předmětem kupní smlouvy na pozemek. To se nám zdá zcela nepochopitelné. Při takové investici nezbylo pár korun na lavičky? Namístě by bylo park uklidit. Je plný odpadků a nepořádku, který se tu obzvlášť vyjímá na vymýcených plochách. Žádáme o informaci, proč není zajištěn úklid na území, které je nyní majetkem MČ P10. Ani v době, kdy park patřil DPP, jehož péči o park MČ P10 kritizovala, nikdy nedosahoval nepořádek v parku takových rozměrů. Žádáme o urychlené zajištění nápravy a sdělení termínu, ve kterém k ní dojde.

2. Na našem společném setkání dne 30.4. jsme Vám jménem o.s. Útulné Strašnice předali seznam otázek, ke kterým jste přislíbil se vyjádřit. Dosud jsme však Vaše vyjádření neobdrželi. Opětovně žádáme o zaslání odpovědí. Rovněž žádáme o informaci, zda byly vypracovány změny projektu, které jste zmínil na jednání, a o sdělení způsobu, jakým nás o těchto změnách budete informovat.

3. Proč bude znovu realizována zakázka - výstavba plotu kolem lanového parku- v hodnotě 950 tis. Kč?, i když jsme upozornili na její předražení. Tento plot má být navíc kratší a jeho cena je téměř stejná. Domníváme se, že jde o porušení pravidel při správě svěřeného majetku. Předložili jsme Vám 4 nabídky na shodný projekt v ceně 350 - 630 tisíc Kč. Ani toto nebylo zohledněno.

Rovněž žádáme o potvrzení Vašeho ústního závazku z jednání 30.4., že v souvislosti s výstavbou lanového parku nebudou káceny žádné stromy.

4. V odůvodnění, které jsme od MÚ Prahy 10 obdrželi dne 12. 4. 2010 – OÚR Ing. Kubiš - stojí, že (cit.): „S tím, jak Areál volného času Gutovka postupně roste, roste i provozní režie areálu až do dnešního rozsahu, kdy byly překročeny možnosti a záměry (ekonomické) městské části.
Cílem radnice je udržet veřejný a bezplatný vstup do areálu Gutovka, a proto je nezbytné doplnit aktivity v území i o zpoplatněné aktivity, které zlepší ekonomické fungování celého Parku Strašnická.“
Obdobná argumentace je obsažena ve veřejně dostupném dokumentu k projektu zamýšleného volnočasového parku, který má MČ P10 umístěn na svých webových stránkách.

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že současný projekt Gutovka provázejí finanční obtíže. Žádáme o informaci, jakým způsobem radnice hodlá zajistit, že se stejné obtíže nebudou opakovat v případě zamýšleného nového volnočasového parku. Předpokládáme, že v souladu s principem řádného hospodáře disponuje městská část Prahy 10 ekonomickou rozvahou k projektu nového volnočasového areálu, zejména kvalifikovaným odhadem předpokládaných nákladů a výnosů a celkové rentability projektu. Žádáme o poskytnutí těchto dokumentů. Rovněž žádáme o informaci, jakým způsobem radnice MČ P10 hodlá propojit hospodaření stávajícího areálu Gutovka a nového volnočasového parku. Toto propojení rovněž vyplývá z výše uvedeného odůvodnění. Snažíme se upřímně pochopit záměr této investice a velmi se snažíme uvěřit tomu, že nejde jen o realizaci megalomanského areálu za každou cenu i to, že za tím není zájem, umožnit někomu realizaci lukrativní zakázky. Rozumné důvody jsme zatím nenašli, obzvlášť, když většina obyvatel zde stojí o jednodušší a levnější revitalizaci parku, aby mohl být užíván obyvateli Prahy 10 a nikoliv - cituji důvodovou zprávu k záměru "zásluhou vynikajícího dopravního spojení [...] pro další Pražany". Praha 10 a peníze z jejího rozpočtu jsou zejména pro obyvatele Prahy 10.

5. Žádáme o sdělení důvodu, z jakého dosavadní nájemce spol. TAIKO odstupuje od nájemní smlouvy areálu Gutovka, a zda se tak děje v souladu s výpovědní lhůtou stanovenou v nájemní smlouvě, a pokud ne, zda jsou uplatněny sankce. Na Všem úřadě jsme získali informaci, že firma odchází se ztrátou v řádech milionů – ta toto tvrzení v novinovém článku odmítá.

6. Projekt umístěný na webových stránkách radnice uvádí, že minigolfová část má být klidovým územím. Ten samý dokument uvádí, že navrhované řešení nabízí plochy vhodné i pro případné mezinárodní soutěže. Tyto dvě funkce se z hlediska zdravého rozumu navzájem popírají. Žádáme o vyjádření k této výhradě.

7. Důvodová zpráva návrhu usnesení Rady MČ P10 ze dne 10.3. k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na výstavbu tenisových kurtů v areálu Gutovka uvádí, že tenisové kurty budou moci být zastřešeny nafukovací halou a své služby nabízet po celý rok. Dle našeho posouzení tato stavba odporuje současnému územnímu plánu v dané lokalitě, kdy zastřešené stavby na tomto území zákon nepřipouští. Žádáme o vyjádření k tomuto bodu.

Z dikce výše uvedené důvodové zprávy rovněž vyplývá, že Rada MČ P10 k projektu nového areálu přistupuje jakožto k součásti stávajícího areálu Gutovka. Podle našeho soudu je tento přístup v přímém rozporu s veřejně deklarovaným záměrem radnice revitalizovat stávající park a důkazem, že park má ustoupit sportovišti.

8. Projekt, umístěný na webových stránkách radnice uvádí, že nový areál bude ve dne po dobu provozu průchozí. Žádáme o informaci, jakým způsobem bude zajištěna průchodnost po skončení provozní doby především s ohledem na přístup od metra pro obyvatele oblasti ulice Nosická.

9. Žádáme o upřesnění poměru mezi herními a zatravněnými plochami nového areálu.

10. Projekt, umístěný na webových stránkách radnice uvádí, že „[…] Ze zákresu ve fotografii je patrné, že plocha, na které budou zbudovány kurty nezasahuje do sousedního parku v levé části. […]” Tuto argumentaci považujeme za zavádějící, neboť sousední pozemek není pozemkem Prahy 10, nýbrž soukromým pozemkem, kde se plánuje výstavba a došlo zde naopak ke kácení vzrostlých zdravých stromů .

11. V neposlední řadě, vážený pane starosto, očekávám Vaši odpověď i vyjádření k petici, kterou jsme Vám minulý týden odeslali tak, jak jsme o to žádali v průvodním dopise. V příloze přikládáme seznam otázek, které nejvíce zajímají občany prahy 10. Těm není lhostejné, co se zde děje a domníváme se, že mají právo znát odpověď svých zastupitelů, které si do vedení městského úřadu zvolili. Velmi oceníme i informaci, jak dopadlo výběrové řízení na nového provozovatele areálu Gutovka.

 

S úctou

 

Ivana Mádrová

za OS Útulné Strašnice

 

—————

Zpět