Budoucnost budovy Radnice Prahy 10

11.03.2013 21:34

Úvodní slovo místostarostky pro rozvoj

Kde a jakou radnici? O čem a jak se bude rozhodovat?

Požadavky na fungování úřadu městské části v uplynulých desetiletích proměnily. Změnila se agenda, kterou úřad vyřizuje a mění se nároky občanů na kvalitu a provedení služeb. Úřad současné požadavky dosud vyřizuje v budově, která byla navržena před 35 lety a dosud neprošla významnou přestavbou. Navíc investice do budovy současného úřadu byly v uplynulých desetiletích minimální a tomu odpovídá její současný stav. Stav této budovy není z technického, bezpečnostního, stavebního, dopravního i energetického hlediska dobrý a je poplatný době, v níž vznikal.

V tuto chvíli existují dvě varianty modernizace budovy úřadu městské části. Jednak přestavba stávající budovy Vlasta nebo výstavba budovy nové. Z hlediska místa pro výstavbu nové budovy se jako nejvýhodnější jeví stanice metra Strašnická, která je dobře dostupná, leží v centru městské části a Praha 10 zde vlastní vhodné pozemky.

Co přinese budoucí radnice?

Abychom se dokázali o radnici správně rozhodnout, potřebujeme znát řadu souvislostí. Hlavními otázkami jsou:

 • Jaké uspořádání prostoru a jakou úroveň služeb daná lokalita radnici umožňuje?
 • Jaký vliv bude mít nová nebo zrekonstruovaná radnice na své okolí? Jaký pozitivní a jaký negativní vliv může mít?
 • Kolik to bude stát?

Jinými slovy bude potřeba vědět, jakou kvalitu můžeme v které lokalitě získat za jakou cenu. Vstupní podmínky jsou přitom velmi složité. Budova současného sídla úřadu je zastaralá, špatně přístupná a stísněná, na Strašnické je potřeba zachovat provoz metra, respektovat hodnotnou starou školu a celkově dořešit veřejný prostor. Odpovědi na výše uvedené otázky tak nelze dát bez odborných podkladů – lapidárně řečeno dokud někdo různé možnosti „nenakreslí“.

Role soutěže a soutěžní poroty

Cílem soutěže pro Strašnickou bude ověření různých možností řešení pro celé okolí stanice metra. Městská část díky soutěži získá širší spektrum návrhů, jak je možné složité území Strašnické řešit. Návrhy umožní provést variantní kalkulace a získat kvalitní podklady o možnostech lokality pro finální rozhodnutí. Ideová soutěž dává městské části prostor se po ocenění návrhů rozhodnout, zda chce nebo nechce předmět soutěže dále projektově zpracovat a realizovat; jinými slovy pokud bude rozhodnuto postavit radnici na Strašnické, je možné navázat zadáním zakázky autorům oceněného návrhu. Pokud bude rozhodnuto ponechat radnici ve Vršovicích, nemá městská část žádnou povinnost na soutěž navázat zadáním dalších prací.

Zapojení občanů

Rozhodnutí o podobě a umístění radnice se dotkne všech obyvatel Prahy 10, kteří ji využívají. Zároveň bude mít výraznější dopad na ty, kteří užívají lokality připadající v úvahu – bydlí v okolí nebo se tam pravidelně pohybují. Proto je nutné při přípravě podkladů pro projekční práce zapojit všechny obyvatele Prahy 10 do úvahy o podobě radnice a službách, které má poskytovat. A v případě lokality okolí Strašnické zapojit obyvatele z okolí (a další, kdo mají zájem o Strašnickou) do formulování podrobnějších podkladů týkajících se dopadu případné stavby radnice na okolní prostředí – služby, veřejný prostor, genius loci, Je třeba zapojení, participace do dostatečné hloubky. Participace, na rozdíl od průzkumů veřejného mínění, neznamená ptát se pouze obecně na to, co si lidé myslí. Participace se zaměřuje na to, co projektanti potřebují vědět, aby mohli kvalitně odvést svou odbornou práci a naplnit potřeby lidí.

Přípravou podkladů pro vytvoření variant však zapojení obyvatel neskončí. Až budou po dokončení soutěže dispozici konkrétní návrhy a podklady k oběma lokalitám, které připadají v úvahu (Strašnická i Vlasta), bude navrženo a zorganizováno zapojení občanů do hodnocení návrhů a variant.

Co obyvatelé Prahy 10 od radnice očekávají?

Některé vstupy je třeba získat od všech potenciálních uživatelů budovy radnice – všech obyvatel městské části. Rozsah cílové skupiny v tomto případě přesahuje 100tis. obyvatel, proto budou tyto vstupy zjišťovány dotazníkovým šetřením v elektronické i papírové podobě.  Je přitom potřeba, aby před začátkem projekčních prací architekti získali od obyvatel následující vstupy:

 • Jaký typ uspořádání a přístupnosti radnice vyhovuje potřebám obyvatel.
 • O jaké navazující služby, prostory pro kulturu či pro informování mají obyvatelé zájem.
 • Jaká je odpovídající „imidž“ radnice dnes – jaké charakteristiky má naplňovat, jaké symboly ji vyjadřují.

Co je pro Strašnickou důležité?

Jestliže ke stavbě nové radnice na Strašnické dojde, bude to znamenat pro okolí metra Strašnická velkou změnu. Proto je připravována ideová architektonická soutěž, v rámci níž by mělo vzniknout více možných řešení jako podklad pro rozhodnutí.

Ještě před započetím projekčních prací je třeba, aby architekti věděli, co si přejí obyvatelé daného území. Jen tak budou schopni vytvořit návrhy, které území nenaruší, ale naopak doplní o něco pozitivního. Z těchto důvodů je potřeba předem, než soutěž začne, připravit podklady. Za tímto účelem proběhne několik pracovních diskusí, ze kterých vyplynou co nejpodrobnější odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou hodnoty území (co ze současného stavu co by se měli architekti pokusit v návrhu zachovat nebo rozvíjet).
 • Jaké jsou problémy území (co by se měli architekti pokusit návrhem řešit nebo alespoň neprohlubovat).
 • Jaké aktivity a služby by měly na Strašnické být – v domech i ve veřejném prostoru. Území patřící městu je větší, než je třeba na radnici a je proto důležité dát podněty, co by se mohlo na zbytku prostoru odehrávat.

Závěry diskuse budou podkladem pro práci architektů a jejich naplnění jedním z kritérií pro výběr oceněných variant v soutěži porotou.

Ideová architektonická soutěž

Ideová architektonická soutěž o návrh slouží k nalezení různých možností řešení daného záměru. Vyhlašovatel soutěže (v tomto případě městská část) připraví zadání práce pro projektanty, kde popíše co, a podle jakých hlavních zásad je třeba řešit. Architekti se účastní odevzdáním návrhu, který se spíš než na detaily zaměří na základní koncepční řešení prostoru. Odborná porota, ve které musí být většina členů na zadavateli nezávislých, z obdržených návrhů vybere a ocení návrhy nejlépe naplňující zadání. Ideová soutěž umožňuje vyhlašovateli až po vybrání oceněných návrhů rozhodnout, zda chce na základě soutěže zadat další projekční práce, nebo zda nebude v záměru pokračovat.

Více se o architektonické soutěži dozvíte v manuálu České komory architektů (www.cka.cc/souteze).

Důležité je uvědomit si, že soutěž z principu funguje tak, že soutěžící se pokusí vymyslet a porota má za úkol vybrat návrhy, které co nejlépe naplňují zadání. Pokud je zadání nepřesné, nemohou ani sebelepší soutěžící vytvořit a porota vybrat řešení, které je v dané situaci nejlepší. Kvalita zadání je proto zásadní pro úspěch celé soutěže. Proto je třeba získat dostatečně podrobné podklady od občanů ještě před vyhlášením soutěže, aby je mohli dostat účastnící se architekti na počátku své práce.

Radnice 21. století – české i zahraniční inspirace

Spolu s proměnou společnosti, způsobů komunikace i agendou úřadů se proměňují i nároky na radnici jako budovu. Uvažuje se o uspořádání podle návštěvníků – často navštěvované agendy se sdružují do jednoho prostoru hned u vstupu. Radnice může být doplněna dalšími funkcemi pro zpříjemnění či zjednodušení pobytu (kavárna a restaurace, dětský koutek, služby) či propojena s veřejným prostorem a kulturou (knihovna, galerie, kulturní sál atd.).

Na webu www.praha10.cz/radnice naleznete od 15.3. ke stažení příklady projektů a realizací radnic z jiných českých i evropských měst z poslední doby. Soubor příkladů vytvořili pracovníci městské části jako inspirativní podklad pro formulaci zadání architektonické soutěže. Patnáct konkrétních staveb dává představu, kam se v současnosti ubírá vývoj v uspořádání a architektuře radnic. Příklady jiných radnic je možné použít jako inspiraci pro vyplnění ankety či dotazníku o budoucím sídle radnice.

Akce + data

Pro všechny občany Prahy 10

Elektronický dotazník na adrese www.praha10.cz/radnice, termín 15. – 25. března 2013.

Papírový dotazník v infocentru Vršovická a infocentru Plaňanská, termín 15. – 25. března 2013.

Diskusní fórum na webových stránkách www.praha10.cz

Pro obyvatele zajímající se o okolí metra Strašnická

Plánování na místě – stánky na Strašnické, termín 12. a 14. března od 14 do 18 hodin.

Veřejné setkání, ZŠ Brigádníků 14, termín 18. března 2013 od 18 do 20 hodin.

Papírový dotazník do schránek v širším okolí Strašnické, termín od 20. března 2013.

Výhled dalšího postupu

Březen 2013: Příprava podkladů pro zadání architektonické soutěže. Vstupy od občanů i pracovníků z úřadu městské části.

Duben 2013: Schválení zadání architektonické soutěže Komisí pro novou radnici, Radou a Zastupitelstvem MČ Prahy 10.

Květen 2013: Vyhlášení architektonické soutěže na lokalitu Strašnická.

Léto/podzim 2013: Průběh soutěže na lokalitu Strašnická a paralelně s tím příprava podkladů pro přestavbu objektu Vlasta.

Počátek roku 2013: Vyhodnocení možností a rozhodnutí o lokalitě a podobě radnice.

Některé fakta o městské části a radnici

FAKTA O MĚSTSKÉ ČÁSTI

 • Praha 10
 • Rozloha: 19 km2
 • Počet obyvatel: 113 988 (podle počtu obyvatel šesté největší město v ČR, větší než České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Olomouc či Ústí nad Labem)
 • Katastrální území: celé Vršovice, velké části Vinohrad, Strašnic, Malešic, Záběhlic, Michle, drobné části Žižkova, Hrdlořez a Hloubětína

FAKTA O ÚŘADU

 • Úřad městské části Praha 10
 • Počet zaměstnanců: 349
 • Počet zastupitelů: 36

BOX FAKTA O BUDOVĚ VLASTA

 • Multifunkční budova Vlasta
 • Adresa: Vršovická 68, Praha 10-Vršovice
 • Počet pater: 5
 • Počet budov: 3
 • Rozhodnutí o umístění stavby: 3. 3. 1971
 • Projektant: Státní projektový ústav, Krajský projektový ústav Praha 7, vedoucí projektant Vlastibor Klimeš
 • Přímý investor: Investiční správa zón vojenského okruhu Praha 6
 • Sdružení investoři: Pramen Praha, Ministerstvo národní obrany, OV KSČ Praha 10, ONV Praha 10, Ministerstvo vnitra
 • Dodavatel stavby: Pozemní stavby Praha, národní podnik
 • Kolaudace: 25. 9. 1976
 • Energetická třída: D (podle současných zákonů je stavba „nevyhovující“)
 • Využití: Budova byla od počátku projektována jako multifunkční. V současnosti zde vedle samotné radnice sídlí mj. Policie ČR, Vojenský úřad sociálního zabezpečení či Úřad práce. Je tu také restaurace, galerie a několik provozoven poskytujících služby.

—————

Zpět